Vidzemes kauss 2006, 5.kÔrta 28.05.2006

Results

Split times Count
S 351
S 453
S 552
S 602
S 654
S B5
S C5
S PB6
S101
S21 E8
SA1
V 124
V 143
V 162
V 355
V 4512
V 553
V 602
V 652
V B9
V C3
V PB7
V101
V181
V21E13
VA3
VJ3