Vidzemes kauss 2006, 7.kÔrta 25.06.2006

Results

Split times Count
S 121
S 142
S 162
S 181
S 353
S 454
S 554
S 602
S 655
S B5
S C5
S104
S21 E7
SA2
V 127
V 143
V 164
V 358
V 4510
V 556
V 603
V 652
V B5
V C6
V103
V182
V21E13
VA3