Vidzemes kauss 2007, 1.kÔrta 18.03.2007

Results

Split times Count
S 124
S 141
S 162
S 182
S 354
S 453
S 554
S 602
S 653
S B7
S C5
S101
S21 E6
SA5
V 124
V 143
V 161
V 354
V 4511
V 552
V 654
V B14
V C5
V101
V182
V21E8
VA6