Vidzemes kauss 2007, 2.kÔrta 24.03.2007

Results

Split times Count
S 128
S 141
S 163
S 183
S 353
S 457
S 553
S 604
S 656
S B5
S C4
S J1
S21 E3
SA4
V 126
V 144
V 162
V 355
V 4513
V 555
V 602
V 654
V B15
V C9
V102
V182
V21E10
VA10
VJ1