Vidzemes kauss 2007, 5.kÔrta 06.05.2007

Results

Split times Count
S 141
S 162
S 181
S 352
S 454
S 554
S 601
S 655
S B9
S C4
S J1
S102
S21 E2
SA7
V 125
V 143
V 161
V 3510
V 4513
V 555
V 604
V 654
V B15
V C10
V104
V181
V21E18
VA5
VJ1