Pretim ziemai 2007, 3.kÔrta

A2. Velnala

11.11.07

Resultlist by Class

S10 |  S 12 |  S 14 |  S 18 |  S 45 |  S 55 | 
S 65 |  SA |  S B |  S C |  S21 E |  V10 | 
V 12 |  V 14 |  V18 |  V 35 |  V 45 |  V 55 | 
V 60 |  V 65 |  VA |  V B |  V C |  V21E | 

12.11.07 22:26:24 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as